Luxecruise nieuws ontvangen?

Klantenbeoordeling

Privacy statement
OVEREENKOMST TUSSEN EXCLUSIVE CRUISES.BE EN KLANT.
Deze website wordt u, de klant, aangeboden door Exclusive cruises
Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord
met alle hierin opgenomen bepalingen, voorwaarden en
verklaringen. Indien u niet instemt met alle in deze website
opgenomen bepalingen, voorwaarden en verklaringen, hebt u niet
het recht gebruik te maken van deze website.
PRIVACYREGLEMENT
Omdat uw privacy belangrijk is voor ons, gaat Exclusive cruises.be
te werk volgens volgende principes:
(a) Indien wij graag informatie zouden verkrijgen waarmee u
persoonlijk wordt geïdentificeerd, dan wordt u daar expliciet naar
gevraagd. Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw identiteit te
verifiëren en om met u contact te onderhouden aangaande
Exclusive cruises. Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt
om Exclusive cruises bij te werken en om u te informeren over
nieuwe opties, diensten en producten van Exclusive cruises. U kunt
zich op elk moment hiervoor kosteloos laten uitschrijven door een
e-mail te sturen naar info@exclusievecruises.be
(b) Exclusive Cruises.be kan uw persoonlijke gegevens gebruiken
om u informatie te sturen over updates van het bedrijf, andere
diensten en producten die verkrijgbaar zijn bij Exclusive cruises en
bedrijven onder onze controle die voor u van belang kunnen zijn.
Deze informatie zal u ofwel rechtstreeks toegezonden worden door
Exclusive cruises en bedrijven onder onze controle óf namens ons
door derden die zorgvuldig zijn geselecteerd door Exclusive cruises
We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u updates voor uw
account toe te zenden.
(c) Exclusive cruises kan persoonlijke gegevens bekendmaken, als
daarom wettelijk wordt gevraagd of als het te goeder trouw meent
dat zo’n handelwijze noodzakelijk is om (1) te voldoen aan de
wettelijke verordeningen of om mee te werken aan een juridische
proces dat tegen Exclusive cruises of de website wordt
aangespannen; (2) de rechten of het eigendom van
Exclusivecruises.be, de website of de gebruikers ervan te
beschermen en te verdedigen, en (3) in noodsituaties op te treden
om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van
Exclusivecruises.be, de website of de gemeenschap te
beschermen.
(d) Exclusivecruises.be zal de juiste technische en organisatorische
maatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen
tegen onbedoeld of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies,
wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang, met name waar
het voor de gegevensverwerking nodig is de gegevens via een
netwerk over te zenden, en tegen alle andere onwettige vormen van
verwerking.
(e) Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens voor uw
inschrijving als lid juist en actueel is, kunt u op elk moment uw
klantgegevens herzien en bijwerken. Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@exclusivecruises.be
Als u op enig tijdstip van mening bent dat Exclusivecruises.be zich
niet aan deze principes gehouden heeft, stel ons daarvan dan op de
hoogte via e-mail aan info@exclusivecruises.be of neem contact op
via één van de beschikbare telefoonnummers. Wij zullen dan, voor
zover dat in alle redelijkheid van ons bedrijf kan worden verwacht,
alles in het werk stellen om het probleem onmiddellijk te verhelpen.
BEPERKING TOT PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL
GEBRUIK
Deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel
gebruik. U mag geen informatie, software, producten of diensten die
via deze website verkregen zijn, wijzigen, kopiëren, verspreiden,
overzenden, uitstallen, presenteren, reproduceren, publiceren,
patenteren, ervan afgeleide werkzaamheden creëren, de
overzending ervan onderscheppen of ze verkopen. Bovendien mag
u de website of enig onderdeel van de webpagina’s van de website
niet bezoeken of beschikbaar maken via automatische middelen,
zoals met behulp van “crawlers” of “autobots” om systematisch
informatie op te halen of te kopiëren of om de inhoud van deze
website functioneel via links te koppelen aan een andere website.
VERKLARINGEN AANGAANGDE COPYRIGHT EN HANDELSMERK
Voor de gehele inhoud van deze website geldt: Copyright © 2021
Exclusivecruises.be, Koningin Astridlaan 29-8200 Brugge, België.
Alle rechten voorbehouden. De naamgeving Exclusivecruises.be is
een handelsmerk van Silverjet bvba. Andere product- of
bedrijfsnamen die hierin worden vermeld, kunnen het handelsmerk
van de betreffende eigenaars zijn.
NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING
De informatie, software, producten en diensten die op deze website
worden aangeboden kunnen onnauwkeurigheden of typografische
fouten bevatten. er worden regelmatig wijzigingen aangebracht aan
de informatie hierin. Exclusivecruises.be, zijn
dochtermaatschappijen en/of zijn respectieve leveranciers kunnen
op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen in deze website
aanbrengen. Exclusivecruises.be en/of zijn respectieve leveranciers
doen geen bindende uitspraken over de geschiktheid van de
informatie, software, producten en diensten die op deze website
worden aangeboden, voor een bepaald doel. Exclusivecruises.be
zal in alle redelijkheid zorg en ervaring aanwenden om de diensten
die op deze website worden aangeboden, uit te voeren.
Exclusivecruises.be, zijn dochtermaatschappijen en/of zijn
respectieve leveranciers ontkennen bij deze alle garanties,
bepalingen en voorwaarden ten aanzien van deze informatie,
software en diensten, waaronder alle geïmpliceerde garanties en
voorwaarden van verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een
bepaald doel, eigendomsrecht en niet-overtreding. in geen geval
zullen Exclusivecruises.be, zijn dochtermaatschappijen en/of zijn
leveranciers aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele,
straffende, speciale , bijkomende of gevolgschade die het gevolg is
van of op een of andere manier samenhangt met het gebruik van
deze website of met vertraging of onmogelijkheid om deze website
te gebruiken, of voor enige informatie, software, producten en
diensten die via deze website zijn verkregen of anderszins
voortvloeien uit het gebruik deze website (waaronder, maar niet
uitsluitend, het verlies van gebruik, gegevens, winst, besparingen of
kansen), hetzij op basis van contract, benadeling, strikte
aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Exclusivecruises.be, zijn
dochtermaatschappijen of een van zijn leveranciers op de hoogte
zijn gesteld van de mogelijkheid van schade. Behalve waar het gaat
om aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel waarvoor geen
beperking geldt. Exclusivecruises.be, zijn dochtermaatschappijen
en/of zijn respectieve leveranciers zullen niet aansprakelijk zijn
voor verlies dat direct het gevolg is van het gebruik van deze
website, hetzij op basis van contract, benadeling, strikte
aansprakelijkheid of anderszins, voor een bedrag dat hoger is dan
de totale waarde van de transactie waarbij de claim ontstaat voor
enige gebeurtenis of reeks van verbonden gebeurtenissen. dit heeft
geen invloed op uw statutaire rechten als consument.
GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK
Als een voorwaarde voor uw gebruik van deze website, garandeert
u Exclusivecruises.be dat u deze website niet zult gebruiken voor
een doel dat onwettig is of dat wordt verboden door deze
bepalingen, voorwaarden en verklaringen.
LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door
andere partijen dan Exclusivecruises.be worden beheerd. Dergelijk
hyperlinks zijn alleen als verwijzingen voor u opgenomen.
Exclusivecruises.be heeft geen controle over die websites en is niet
verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van hyperlinks
naar die websites door Exclusivecruises.be impliceert geenszins
goedkeuring van het materiaal op die websites of binding met de
beheerders ervan.
SOFTWARE en BEELDMATERIAAL
Houd in het oog dat alle software en beeldmateriaal , waaronder
zonder enige beperking alle foto’s, video’s, reportages, alsook alle
HTML-code, Active X-controls en andere script die in deze website
zijn opgenomen, het eigendom is van Exclusivecruises.be en/of zijn
dochtermaatschappijen en/of leveranciers en wordt beschermd door
de copyright-wetgeving en internationale verdragsbepalingen. U
mag alleen kopieën van de software maken voor back-up of
archiveringsdoeleinden. Enigerlei andere vermenigvuldiging of
nieuwe verspreiding van de software is uitdrukkelijk bij wet
verboden en kan strenge civiele en strafrechtelijke straffen tot
gevolg hebben. Overtreders zullen in de hoogst mogelijke mate
worden vervolgd. U mag de software niet omzetten, versleutelen,
uit elkaar halen of demonteren tenzij en slechts voor zover die
activiteit uitdrukkelijk wordt door de wet ondanks deze beperking
wordt toegestaan.
WIJZIGING VAN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
Exclusivecruises.be behoudt zich het recht voor de bepalingen,
voorwaarden en verklaringen waaronder deze website wordt
aangeboden, te wijzigen.
ALGEMEEN
Deze overeenkomst valt onder de wetgeving van België. U stemt bij
deze in met de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de Belgische
rechtbanken in alle geschillen die voortvloeien uit of verband
houden met het gebruik van deze website. Het gebruik van deze
website is ongeoorloofd volgens elke rechtspraak, als daarbij niet
voldaan wordt aan alle punten van deze bepalingen en
voorwaarden, waaronder zonder enige beperking deze alinea.
Exclusivecruises.be mag, en u mag niet, rechten, plichten of
verplichtingen van deze overeenkomst toewijzen, overdragen,
uitbesteden of delegeren.
De uitvoering van deze overeenkomst door Exclusivecruises.be is
onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures en
niet in deze overeenkomst doet afbreuk aan Exclusivecruises.be
recht om te voldoen aan verzoeken of eisen omwille van de
ordehandhaving die betrekking hebben op uw gebruik van deze
website of op informatie die ter beschikking is gesteld van of
bijeengebracht is door Exclusivecruises.be ten aanzien van dat
gebruik.
Als van enig deel van deze overeenkomst wordt vastgesteld dat het
ongeldig is of onuitvoerbaar ingevolge van de hierop van
toepassing zijnde wetgeving, waaronder, maar niet uitsluitend, de
garantie-uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen die
hierboven zijn uiteengezet, dan wordt ervan uitgegaan dat de
ongeldige of onuitvoerbare bepaling vervangen wordt door een
geldige, uitvoerbare bepaling die het meest overeenkomt met de
oorspronkelijke bepaling en zal de rest van de overeenkomst nog
steeds van kracht blijven.
Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de
klant en Exclusivecruises.be met betrekking tot deze website en
komt in de plaats van alle vorige of contemporaine mededelingen
en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of geschreven, tussen
de klant en Exclusivecruises.be met betrekking tot deze website.
Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke verklaring
die in elektronische vorm is gedaan, zal aanvaardbaar zijn in
gerechtelijke of administratieve processen op basis van of in
verband met deze overeenkomst, in dezelfde mate en onderworpen
aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en –
bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden gemaakt en
bewaard.
Fictieve namen van bedrijven, producten, personen, karakters en/of
gegevens die hierin zijn vermeld, zijn niet bedoeld te staan voor
een werkelijk bestaand individu, bedrijf, product of gebeurtenis.
Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn toegekend, zijn
voorbehouden.
De optie ‘Boek deze reis’ in deze website is uitsluitend bedoeld als
reserveringsaanvraag, zonder enige verbintenis van
Exclusivecruises.be dat deze reis (cruise en/of vluchten en/of
overige diensten) werkelijk beschikbaar is. U garandeert dat u ten
minste 18 jaar oud bent en de wettige bevoegdheid hebt om deze
reserveringsaanvraag te realiseren en deze website te gebruiken
volgens de bepalingen en voorwaarden ervan. U stemt ermee in dat
u financieel verantwoordelijk bent voor al uw gebruik van deze
website (evenals voor gebruik van uw account door anderen,
waaronder zonder beperkingen minderjarigheden (onder de 18 jaar)
die met u samenwonen). U stemt ermee in toe te zien op al het
gebruik door minderjarigen van deze website onder uw naam of
account. U garandeert bovendien dat alle gegevens die door u of
leden van uw huishouden aangaande het gebruik van deze website
worden verstrekt, waar en exact zijn. Zonder beperkingen is elke
speculatieve, valse of frauduleuze reservering of reservering in
anticipatie op de vraag verboden. U stemt ermee in dat de
reserveringsfaciliteiten van deze website alleen zullen wordt
gebruikt om legitieme reserveringen of aankopen te doen voor u of
voor een andere persoon voor wie u wettelijk gemachtigd bent op te
treden. U begrijpt dat overdadig gebruik of misbruik van de
reserveringsfaciliteiten op de website ertoe kan leiden dat u de
toegang tot die faciliteiten wordt ontzegd. Afzonderlijke bepalingen
en voorwaarden gelden voor uw reservering en aankoop van met
reizen samenhangende goederen en diensten die u kiest. U
verklaart zich te houden aan de aankoopbepalingen of –
voorwaarden, die worden gesteld door een leverancier waarmee u
verkiest zaken te doen, waaronder, maar niet uitsluitend, betaling
van alle bedragen die u verschuldigd bent en naleving van alle
regels en beperkingen ten aanzien van beschikbaarheid van
tarieven, producten of diensten. Speciale regels en beperkingen
kunnen gelden voor een tarief, product of dienst die u hebt
gekozen. U zult volledig verantwoordelijk zijn voor alle kosten,
vergoedingen, invoerrechten, belastingen en aanslagen die het
gevolg zijn van het gebruik van deze website.
VALUTA-OMREKENING
De wisselkoersen zijn gebaseerd op verschillende openbaar
toegankelijke bronnen en dienen slechts als richtlijnen. De koersen
worden niet op nauwkeurigheid geverifieerd en de actuele koersen
kunnen verschillen. De valutanoteringen worden niet elke dag
bijgewerkt. De informatie die door deze toepassing wordt gebruikt,
wordt wel geacht nauwkeurig te zijn, maar Exclusivecruises.be
en/of zijn leveranciers garanderen of waarborgen die
nauwkeurigheid niet.
Als u deze informatie voor een financieel doel gebruikt, adviseert
Exclusivecruises.be u, de klant, om een gekwalificeerde deskundige
te raadplegen die de nauwkeurigheid van de valutakoersen kan
verifiëren. Exclusivecruises.be en/of zijn leveranciers geven geen
toestemming voor het gebruik van deze informatie voor een ander
doel dan persoonlijk gebruik en verbieden in de grootst mogelijke
mate de doorverkoop, redistributie en gebruik van deze informatie
voor commerciële doeleinden.

Ontvang luxecruise nieuws

Wij gebruiken cookies om u ervaring te verbeteren.

Wenst u meer te weten lees onze Privacy & cookies.